انسانها موجودات عجیبی هستند!
بیش از تمام موجودات ادعا میکنند که خدایی وجود دارد و
برخلاف تمام موجودات جوری رفتار میکنند که گویی خدایی نیست!