♡❤
و مادر مثل گنجشک است به گمانم. 
همیشه روی در و دیوار یا درخت خانه سر و صدا می کند،
بی آنکه به چشم بیاید ...

و فقط وقتی متوجه نبودنش می شوی 
که دیگر نیست. 
که دیگر پریده، 
که دیگر رفته، 
که دیگر مرده.