و « هم چنین امام صادق ع) فرمودند: کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم، لیروا منکم الورع و الاجتهاد والصلاه و الخیر فان ذلک داعیه»

مردم را به غیر از زبان هایتان دعوت کنید تا ببینید که شما خود اهل تقوی و کوشش و نماز و عبادت و کار نیک هستید همانا مبلغ واقعی این است