یه احساس خوب دادنی نیست بلکه ساختنیه...مهم نیست چندتاکارهست که باعث خوشحالیت میشه...بلکه مهم اینه که ازهمین الان تصمیم بگیری

 خودتوشادکنی...خودتوتشویق کنی...وجودخودتو ازمحبت دوباره پرکنی...بیا کمی به خودت برس...کمی بازیگوشی کن...کمی کودک باش....