سخنرانی امام  در 16 خرداد 1358

دانشگاه  مركز سعادت  و در مقابل ، شقاوت  یك  ملت  است . از دانشگاه باید سرنوشت  یك  ملت  تعیین  بشود. دانشگاه  خوب  یك  ملت  را سعادتمند می كند.و دانشگاه  غیر اسلامی ، دانشگاه  بد، یك  ملت  را به  عقب  می زند.

صحیفه امام خمینی(ره)  جلد 8  ص 61