اے ڪاش 
حرم بودم و مهــمان تو بودم 

مهــمان 
تو سفرهـ احسان تو بودم 

یڪ پنجرهـ فولاد 
دلم تنگ تو آقاست 

اے ڪاش 
ڪهـ زوار خراسان تو بودم ...