تبلیغات
دعای عظم البلا> فرهنگی مذهبی اجتماعی - مطالب آذر 1394

فرهنگی مذهبی اجتماعی

آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)


آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)سرانجام‌ دولت‌ عباسیان‌ به‌ حاكمیت‌ «احمد بن‌جعفر متوكل‌ عباسی‌» ملقب‌ به‌ معتمد علی‌ ا... كه‌ ازسال‌ ۲۵۶ هجری‌ قمری‌ تا سال‌ ۲۷۹ به‌ مدت‌۲۳ سال‌ بر جهان‌ اسلام‌ حكومت‌ كرد تصمیم‌گرفت‌ در ماه‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ به‌زندگی‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) پایان‌ دهد و عده‌ای‌ با توجه‌ به‌ شایعه‌ خبری‌ مبنی‌ بر عدم‌ازدواج‌ و فرزندی‌ از حضرت‌ ایشان‌ خط پایانی‌ براعتقاد دوازده‌ امامی‌ شیعه‌ می‌دانستند ولی‌ ازازدواج‌ پنهان‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) با ملیكه‌دختر قیصر روم‌ و تنها فرزند برومندشان‌ خبری‌نداشتند و روز نهم‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌اولین‌ روز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ حجه‌بن‌الحسن‌امام‌ زمان‌ (عج‌) روز جشن‌ مسلمانی‌ است‌ كه‌روایت‌ منقول‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌) از سنی‌ و شیعه‌ رامبنی‌ بر جانشینان‌ دوازده‌گانه‌ ایشان‌ به‌ اوصیاءمعصومین‌ آن‌ رسول‌ گرامی‌ تطبیق‌ می‌كنند وآخرین‌ آن‌ اوصیا را وجود مقدس‌ حضرت‌ بقیه‌ا..الاعظم‌ معرفی‌ می‌كنند.
● امامت‌ در غیبت‌ صغری‌ ( ۳۲۹-۲۶۰)
از نهم‌ ربیع‌ الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ شمسی‌ كه‌آغاز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ (عج‌) است‌ تا سال‌۳۲۹ هجری‌ سال‌ وفات‌ «ابوالحسن‌ علی‌بن‌محمد سمری‌» نایب‌ چهارم‌ امام‌ عصر (ع‌) ۶۹سال‌ مدت‌ امامت‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) در غیبت‌ صغری‌است‌. علی‌ بن‌ محمد سمری‌ نایب‌ چهارم‌ امام‌زمان‌ (عج‌) معاصر با شیخ‌ علی‌ بن‌ با بویه‌ قمی‌صدوق‌ اول‌ بود كه‌ با ارتحال‌ ایشان‌ در سال‌ ۳۲۹هجری‌ قمری‌ یعنی‌ زمانی‌كه‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) ۷۴داشتند غیبت‌ كبری‌ آغاز شد و همچنین‌ حكومت‌متقی‌ باا... «ابراهیم‌ بن‌ مقتدر عباسی‌» آغاز شد كه‌بعد از مرگ‌ برادرش‌ راضی‌ با ا.. به‌ حكومت‌رسیده‌ بود بنابراین‌ اگر زمان‌ دقیق‌ غیبت‌ صغری‌امام‌ زمان‌ (عج‌) را با احتساب‌ پنج‌ سال‌ ابتدای‌عمرشان‌ كه‌ از ابتدای‌ ولادتشان‌ نیمه‌ شعبان‌ سال‌۲۵۵ هجری‌ قمری‌ است‌ تا سال‌ ۳۲۹ هجری‌محاسبه‌ كنیم‌ ۷۹ سال‌ می‌شود ولی‌ مدت‌ امامت‌آن‌ بزرگوار در عصر غیبت‌ صغری‌ (-۲۵۵۳۲۹) ۶۹ سال‌ است‌ كه‌ با شهادت‌ پدربزرگوارشان‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) از سال‌ ۲۶۰هجری‌ آغاز شده‌ بود.
عثمان‌ بن‌ سعید اسدی‌ عمروی‌ (به‌ تلفظعمری‌) وی‌ از شاگردان‌ و یاران‌ و اصحاب‌ امین‌امام‌ دهم‌ و امام‌ یازدهم‌ بود.
۱) عثمان‌ بن‌ سعید دردوره‌ امام‌ علی‌ هادی‌ (ع‌) و امام‌ حسن‌ عسكری‌(ع‌) وكیل‌ ایشان‌ بود پس‌ از درگذشت‌ امام‌یازدهم‌ و پیشامد فقدان‌ حضور امام‌ معصوم‌ (ع‌)در بین‌ شیعیان‌، عثمان‌ بن‌ سعید از سوی‌ حضرت‌مهدی‌ (عج‌) به‌ نیابت‌ خاصی‌ منصوب‌ شد و واسطه‌میان‌ امام‌ و شیعیان‌ شد.
۲) «محمد بن‌ عثمان‌»، ایشان‌ فرزند نائب‌اول‌ عثمان‌ بن‌ سعید است‌ و او نیز از جانب‌ امام‌یازدهم‌ توثیق‌ شده‌ است‌. عثمان‌ بن‌ سعید به‌هنگام‌ فوت‌ به‌ فرمان‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) امر نیابت‌ رابه‌ فرزند خویش‌ محمد سپرد و او واسطه‌ بین‌ امام‌(ع‌) و شیعیان‌ شد. مدت‌ نیابت‌ محمد بن‌ عثمان‌ وپدرش‌ عثمان‌ بن‌ سعید قریب‌ به‌ چهل‌ و پنج‌ سال‌طول‌ كشید و ایشان‌ به‌ سال‌ ۳۰۴ یا ۳۰۵ هجری‌قمری‌ در بغداد به‌ جوار حق‌ شتافت‌.
۳) «ابوالقاسم‌ حسین‌ بن‌روح‌ نوبختی‌» است‌كه‌ به‌ امر امام‌ زمان‌ (عج‌) و ابلاغ‌ محمدبن‌عثمان‌به‌ نیابت‌ سوم‌ امام‌ مهدی‌ (عج‌) رسید. وی‌ بیش‌ ازبیست‌ و یك‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌ از سوی‌امام‌ عصر (عج‌) بود و سرانجام‌ در سال‌ ۳۲۶هجری‌ پس‌ از انجام‌ ماموریت‌ نیابت‌ در بغداد به‌رحمت‌ ایزدی‌ پیوست‌.
۴) «علی‌ بن‌ محمد» است‌ كه‌ به‌ امر امام‌زمان‌ (ع‌) جانشین‌ حسین‌ بن‌ روح‌ در امر نیابت‌شد. ایشان‌ تنها سه‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌امام‌ عصر (عج‌) بودند كه‌ در تاریخ‌ ۳۲۹ هجری‌قمری‌ در حالیكه‌ امام‌ عصر (ع‌) شش‌ روز قبل‌ از ارتحالشان زمان‌ فوتش‌ را اعلام‌ فرمودند از دنیا رفتند و عصرغیبت‌ كبری‌ آغاز شد بنابراین‌ مدت‌ امامت‌ امام‌زمان‌ (عج‌) در غیبت‌ صغری‌ ۶۹ سال‌ است‌ كه‌۴۵ سال‌ مربوط به‌ عثمان‌ بن‌ سعید و پسرش‌محمدبن‌ عثمان‌ و ۲۱ سال‌ مربوط به‌ حسین‌ بن‌روح‌ و ۳ سال‌ مربوط به‌ علی‌ سمری‌ است‌ و غیبت‌كبری‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ نیز ادامه‌ دارد از سال‌ ۳۲۹ تا۱۴۲۶ به‌ مدت‌ ۱۰۹۵ سال‌ ادامه‌ دارد و عاشقان‌او طی‌ این‌ سالها برای‌ او می‌گویند و می‌نویسند ودر فراقش‌ می‌گریند و می‌سوزند و می میرند.


شب یلدا بلندترین شب عاشقانه‌هایی است که به یمن آمدن نو عروس سپید جامه زمستان به شادی گرد هم آمده، غزل‌های عاشقانه و نقل لیلی و مجنون می‌کنیم، اما امسال شب یلدا مصادف شده با مجنونی لیلا کش که جهان در انتظار اوست، به یمن این تقارن، یلدای امسال یلدایی عاشقانه‌تر داریم.
————————————————-
پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برای همه بشریت آرزوهای خوب دارد.
یادت باشد در آخرین شب پاییز، برای رسیدن بهار دلها دعا کنی…

————————————————-
باور به نور و روشنایی است که شام تیره ،از دل شب یلدا جشن مهر و ظهور به ما هدیه می دهد
یلدای مهدویتان مبارک
————————————————-
محفل مهدوی تان طلائی ، دلهایتان دریائی
شادیهایتان یلدائی
پیشاپیش یلدای مهدویتان مبارک باد

————————————————-

شب یلدایم اگر باتو سپر شد یلداست
یا اگر این شب من باتو سحر شد یلداست
ما که عمری زده ایم دم زِ فراق تو، اگر..
..بعد از این شام سیه خَتمِ سفر شد یلداست
ما که خود چله نشین تو شدیم آقاجان
این شب چله اگر از تو خبر شد یلداست
شب نشینی و کنار دِگران خوب اما..
..با تو و عشق تو گر جمله به سر شد یلداست
ای خدایِ کرم و جود و محبت مهدی(عج)
از کرم، بر من اگر از تو نظر شد یلداست
همچنان آل علی در خطر تهدیداند
آن دمی که زِ شما دفع خطر شد یلداست
چون شهیدان تو ای شَهدِ شهادت نوشان..
..سینه ام گر به دفاع از تو سپر شد یلداست
حرف آخر، اگر این چشم من ای صاحب اشک..
..امشبی بَهرِ غَمِ جَدّ تو تَر شد یلداست
التماس دعا
————————————————-
معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبى خوش است بدین قصه اش دراز کنید
تقارن آغاز ولایت امام زمان (عج) و شب یلدا مبارک باد
————————————————-
ما منتظر صبح شب یلداییم
دستی به دعا تا فرج فرداییم
شب یلدای مهدویتان مبارک
————————————————-
بیا مهدی شب یلدا سحر کن…
شب یلدای مهدویتان مبارک
————————————————-

بین چگونه قناری ز شوق می لرزد
نترس از شب یلدا بهار آمدنی است
دراین شب یلدا برای آمدن بهار دلها دعا کنیم…
————————————————-

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی گرمای ندای “انا المهدی” در کنار کعبه، بعد از آنکه همه چیز در دنیای سرد بدون مهدی یخ زده است.
یلدای مهدوی تان مبارک
————————————————-
گل ها همه با اذن تو برخاسته اند
از بهر ظهور تو خود آراسته اند
مردم همه در لحظه ی یلدای طویل
اوّل فرج تو از خدا خواسته اند


رحلت پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع)

برعموم مسلمانان وشیعیان جهان تسلیت باد.این مومیایی ها در تبت هم دیده شده اند، اما ترسناک ترینشان در ژاپن وجود دارد. که گویا علاقه زیادی به این نوع ترس و وحشت دارند.چه چیزی سبب ترس زیاد از حد از این مومیایی می‌شود؟ مگر آنها مومیایی معمولی نیستند؟ خیر آنها خودشان خود را مومیایی کرده اند! اول از همه این راهب ها رژیم سختی به خودشان می‌دهند و تقریبا چیزی نمی‌خورند تا در ظاهر شبیه مومیایی شوند. سپس به آرامی‌ با نوشیدن نوع خاصی از چای خودشان را مسموم می‌کنند. درنهایت این راهب ها را درون یک اتاق یا جعبه قرار می‌دهند، در آنجا زنگی قرار دارد که هر روز برای نشان دادن اینکه هنوز زنده اند زنگ را می‌زنند. و روزی که هیچ صدای زنگی نیامد گورشان مهر و موم می‌شود.هیچکس چنین کارهایی را برای اینکه تبدیل به یک مومیایی شود نمی‌کند، اما این افراد ارج و قرب زیادی دارند و به نمایش گذاشته می‌شوند. یاماگتا در ژاپن خانه تعداد زیادی از این مومیایی هاست. شما می‌تواند در عکس بالا یک مرد مومیایی شده در معبد Nangakuji در یاماتاگا را ببینید که دلیل هرچه که باشد او مهره اصلی و در مرکزیت تمام راهب های مومیایی شده قرار دارد.شبکه معاند آذری‌زبانی که توسط سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا (سیا) در سال 2005 میلادی در شیکاگو تأسیس شد و هدف آن در ابتدا ایجاد تفرقه قومی در ایران از طریق سیاه‌نمایی و دروغ‌پرداری بود، اکنون به توهین به مقدسات اسلامی نیز تسری یافته است.

برنامه های ضد اسلامی و ضدانسانی شبکه تلویزیونی امریکا موسوم به "گون آذ تی وی" و یاوه گویی های نفرت انگیز احمد اوبالی رئیس مزدور این شبکه علیه مقدسات اسلامی ، یک بار دیگر اهداف تفرقه افکنانه امریکا از تاسیس این شبکه به زبان آذری را به اثبات رساند. نگاهی به ماهیت و سابقه ننگین گردانندگان شبکه ماهواره ای «گون آذ تی وی» یا به تعبیر خودشان «گوناز تی وی»، میزان تعلق خاطر آنها به آمریکا و دشمنی شان با ملت ایران از جمله آذریهای ایران را به خوبی نشان می دهد.

شبکه معاندی که توسط سازمان جاسوسی سیا در سال 2005 در شیکاگو امریکا تاسیس شد و اهداف آن که در ابتدا ایجاد تفرقه قومی در ایران از طریق سیاه‌نمایی و دروغ پرداری بود، اکنون به توهین به مقدسات اسلامی نیز تسری یافته است.

رویکرد موهن شبکه گون آذ تی وی علیه نظام اسلامی در شرایطی است که در سالهای گذشته مستندات فراوانی در وابستگی این شبکه به سازمان جاسوسی سیا فاش شده است. در تاریخ ششم نوامبر سال 2006 میلادی، زمانی که دولت ترکیه پخش تلویزیون هتاک «گوناذ تی وی» را از ماهواره «ترک ست» قطع کرد، روزنامه حریت چاپ آنکارا گزارش داد درپی تحقیقات وزارت امورخارجه ترکیه، ارتباط گوناز تی وی با سازمان جاسوسی «سیا» آمریکا مشخص شده است و به همین علت، ترکیه اقدام به قطع پخش این شبکه از ماهواره «ترک ست» کرد تا سیاست بیطرفانه ای در قبال ایران داشته باشد.

در آن برهه، عبدالله گل، مسئولیت وزارت امور خارجه و معاونت نخست وزیر ترکیه را به عهده داشت که سیاست هایی منطقی داشت و خواهان قطع وابستگی ترکیه به آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و هم او بود که در قطع پخش شبکه ضدایرانی وابسته به سیا از ماهواره متعلق به ترکیه موثر واقع شد. پیش از این اقدام دولت ترکیه که به منظور حفظ مناسبات حسنه با ایران صورت گرفت ، گرداننده این شبکه (احمد اوبالی ) درباکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حضور داشت که طی بیش از دو دهه اخیر، یکی از مراکز فتنه قومی علیه ایران بوده است. در این باره، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در روز 29 مارس سال 2009 میلادی سخنان احمد اوبالی، رییس این شبکه تلویزیونی، در یک کنفرانس خبری در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان را گزارش داد که از قطع پخش این شبکه از از طریق ماهواره ترک ست بشدت انتقاد و در حین سخنانش بنوعی به سرسپردگی این شبکه به امریکا اذعان کرده بود.

علاوه بر این، نگاهی به تاثیرات مخرب و محتوای تحریکات قومی بوق های تبلیغاتی وابسته به آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان برای ایجاد تفرقه قومی به وضوح گواه بدخواهی آنها بوده و در عین حال نشان می دهد که این عناصر از نقش رسانه ملی در ایجاد وحدت و همدلی در ایران تا چه میزان ناخرسند هستند. به همین دلیل در خردادماه سال 1385 و زمانی که با تحریکات ماشین تبلیغاتی وابسته به امریکا – انگلیس – رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان، حرکت های اعتراضی به بهانه چاپ یک کاریکاتور اهانت آمیز در یکی از روزنامه ها، صورت گرفت ، همان موقع نیز صداوسیما یکی از اهداف حملات طراحی شده توسط دشمنان ایران اسلامی بود.

همان زمان نیز «گوناذ تی وی» در اجرای اوامر سازمان سیا، حمله به مراکز صداوسیما و سایر مراکز دولتی و بانک ها را تبلیغ می کرد. این فتنه با هوشیاری مردم با بصیرت مناطق آذری نشین ایران به شکست انجامید. چرا که همانطوری که حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در سال 1385 فرموده اند: «دشمنان، آذربایجان را نمی شناسند، زیرا آذربایجانی در دفاع جانانه از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و استقلال كشور همواره بی‌نظیر بوده است.» معظم له در همان سخنرانی، با اشاره به حوادث اوایل انقلاب در تبریز و جمله معروف امام (ره) كه فرمودند "نگران نباشید مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد" تأكید كردند: «امروز نیز مردم آذربایجان و عناصر بیدار و انقلابی این خطه، پاسخ دشمن را به بهترین وجه خواهند داد و همانگونه كه در شعارهای خود می گویند "آذربایجان جانباز از انقلاب جدا نخواهد شد.»

به این ترتیب، آخرین تیر ترکش دشمنان برای ایجاد تفرقه قومی در ایران به سنگ خورد. اما، دشمن هیچ گاه از دشمنی خود دست برنمی دارد. گردانندگان شبکه تجزیه طلب گون آذ تی وی پس از مدتی از تاسیس خود ، از توسعه فعالیت هایشان خبر دادند. در تاریخ 29 نوامبر سال 2007 میلادی، رادیو آمریکا در بخش آذری خود خبر داد که شبکه ماهواره ای آذری زبان «گوناذ تی وی» که از شیکاگو آمریکا پخش می شود، فعالیت ها و برنامه های خود را افزایش خواهد داد.

طی حدودا ده سالی که از آن دوره می گذرد، دشمنان ایران اسلامی به بهانه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران ، توطئه های متعددی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اجرا کردند که این حربه نیز با بصیرت نظام تا حد زیادی از دست دشمنان خارج شده و در واقع، دشمن به نوعی خلع سلاح شده است. اما، همین دشمنان که براساس خطوط تعیین شده توسط نظریه پردازان غربی «تئوری فرصت طلبی استراتژیک» (strategic opportunism) همواره باید مترصد فرصت برای بهره گیری به منظور تحقق اهداف خود باشند، خیز آنها برای بهر برداری از یک اشتباه سهوی در برنامه طنز و کودک فیتیله اگر چه با هوشیاری آذریهای غیور و بابصیرت ایران و رویکرد منطقی و هوشمندانه صداوسیما ناکام ماند، اما شانتاژگسترده دشمن نشان داد که آنها تلاش می کنند از هر بهانه ای از جمله ازموضع گیریهای غیر منصفانه برخی از افرادی که قصد بهره برداری انتخاباتی با تخریب صداوسیما را داشتند ، بهره برداری نماید.

از این رو این سوال مطرح است که آیا کسانی که به «پیچاندن فیتیله » مشغول بودند، نمی دانند که آیا این مردم، از باهوش ترین و سیاسی ترین مردمان دنیا هستند و اغراض و اهداف جناحی، فردی و انتخاباتی افراد را خیلی سریع تحلیل می کنند و در انتخابات نیز رای خود را به «فیتیله پیچان» و سوء استفاده کنندگان از احساسات جریحه دار شده مردم، نخواهند داد؟ پخش سخنان موهن و نفرت انگیز علیه مقدسات اسلامی از شبکه ماهواره ای آذری زبان آمریکا، «گوناذ تی وی»، باید این نهیب را به تمامی سیاسیون که با رعایت دقیق مرزبندی ها، از دادن هرگونه فرصت و بهانه به شبکه های وابسته به نظام سلطه پرهیز کنندعدد چهل در فرهنگ دینى و اسلامى در میان سایر اعداد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به راستى راز و رمز آن چیست. آیا صرفاً یك اعتبار و قرارداد است كه براى هر عددى مى توانست درنظر گرفته شود و یا اینكه از یك پشتوانه تكوینى و تكاملی روند حركت انسان در ابعاد مادى و معنوى برخوردار است.

شكل گیرى شخصیت انسان
اهمیت چهل سالگى انسان قابل انكار نیست، چنانكه در روایات متعددى از پیامبر «ص» و معصومان آمده است: هنگامى كه بنده به چهل سالگى مى رسد خداوند به دو فرشته مراقب او مى گوید: ا زاین پس بر او سخت بگیرید و همه كارهاى كوچك و بزرگ و زیاد و كم را ثبت كنید.
پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: اگر بر جنازه ای 40 نفر مؤمن حاضر شوند و شهادت دهند كه ما جز خیر از او چیزی ندانیم، خداوند شهادت ایشان را بپذیرد و آن مؤمن را بیامرزد.

عدد چهل از منظر قرآن
1- در آیه 15 سوره احقاف از چهل سالگى انسان یاد شده و این كه خداوند به همه انسان ها درباره نیكى به پدر و مادر سفارش كرده است؛ اما فقط نیكوكاران به این سفارش الهى عمل و به پدر و مادر خود نیكى مى كنند و این نیكى را تا رسیدن به رشد كامل خود و رسیدن به چهل سالگى ادامه مى دهند؛ آن گاه در چهل سالگى دعا مى كنند و از خداوند توفیق مى طلبند تا در برابر نعمت هایى كه خود و پدر و مادرشان از آن برخوردار بوده اند، شكرگزار او باشند:(1)«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على و على والدى و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لى فى ذریتى انى تبت الیك و انى من المسلمین».
2- در آیه 26 مائده از چهل سال ممنوعیت ورود بنى اسراییل به سرزمین مقدس و چهل سال سرگردانى آن ها در قطعه اى از زمین خبر داده است:«قال فانها محرمه علیهم اربعین سنه یتیهون فى الارض فلا تاس على القوم الفاسقین». این ممنوعیت پس از آن بود كه موسى به قومش براى ورود به سرزمین مقدس فرمان داد؛ اما بنى اسراییل به این دلیل كه در آنجا مردمى جبارند، ازاطاعت موسى سر باز زدند وگفتند: تا آنان از آن جا بیرون نروند، ما هرگز وارد آن شهر نمى شویم. در تورات نیز داستان سرگردانى بنی اسراییل ذكر شده است.
3- آیه 51 بقره نیز از میقات چهل شبه موسى خبر مى دهد:«و اذ واعدنا موسی اربعین لیله » كه در آیه 142 اعراف به این صورت تفصیل داده شده است:«و واعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله ». مفسران برآنند كه آن چهل شب در سى شب ذى القعده و دهه اول ذى الحجه بوده است؛ چنان كه در روایاتى از امام صادق (ع) نیز بر این تعیین دلالت دارد؛
نام دیگر چهلمین سوره کتاب آسمانی (غافر) نام خدا است که بر بخشش و عفو و رحمت او دلالت دارد .
4- در سوره مجادله چهل بار لفظ جلاله ((الله)) به کار رفته .
5- سوره ( والضحی) از چهل کلمه تشکیل شده . همچنین سوره های (قیامت) و (النباء) هر کدام چهل آیه دارند .
6- خداوند در کتاب آسمانی به چهل چیز سوگند یاد کرده است .
7- در آیه 26 مائده از چهل سال ممنوعیت ورود بنى اسراییل به سرزمین مقدس و چهل سال سرگردانی آنها در قطعه ای از زمین خبر داده است .
8- در آیه 15 سوره احقاف از چهل سالگى انسان یاد شده .
9- آیه 51 بقره نیز از میقات چهل شبه موسى خبر مى دهد.

عدد چهل در روایات
1- در روایت آمده است كه هیچ بنده ای ایمان خود را به خدا به مدت 40 روز خالص نكرد مگر اینكه در دنیا زاهد گردید و دردهای دنیا و دوای آن را شناخت و خدا حكمت را در قلبش ثابت می كند و با آن حكمت زبانش را گویا می نماید.
2- پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: كسی كه 40 روز خالص شود چشمه های حكمت از قلبش بر زبانش می جوشد.
3- امام كاظم(ع) می فرمایند: كسی كه 40 روز گوشت نخورد بد اخلاق می گردد و كسی هم 40 روز پشت سر هم گوشت بخورد بد اخلاق می شود و كسی هم كه 40 روز از سال حلال بخورد قلبش نورانی می گردد.
4- حضرت داوود(ع) 40 روز بر اشتباهش(ترك اَولی) گریه كرد.
توضیح: البته گمان نشود پیامبرانی كه اشتباهاتی انجام داده اند مانند حضرت آدم(ع) در جریان خوردن گندم ممنوعه و حضرت داوود(ع) مرتكب گناهی مانند ما شدند بلكه اگر آن عمل را انجام نمی دادند بهتر بود و به اصطلاح مرتكب ترك اَولی(بهتر) شده اند.
5- میقات حضرت موسی(ع) با خدای تعالی 40 روز بوده است و در روایتی آمده كه نه غذا می خورد و نه آب می نوشید و نه به چیزی میل داشت به جهت شوق به حق تعالی.

6- پیامبر اكرم(ص) 40 روز قبل از بعثت از همسرش خدیجه كناره گیری كرد.

7- شخصی كه قبرها را می شكافت و كفن ها را می دزدید 40 روز در كوهها گریه و زاری كرد تا در مورد او آیه ای نازل شد و پیامبر اكرم(ص) او را به قبولی توبه اش بشارت داد.
8- در روایتی از حضرت امام صادق(ع) به این مضامین رسیده است كه می فرمایند: هركس دعای عهد را 40 صبح بخواند از انصار حضرت مهدی(ع) می گردد و اگر بمیرد حق تعالی او را از قبر مبعوث می كند تا به حضرت یاری رساند و خدا به هر كلمه هزار حسنه می دهد و هزار سیّئه از او محو می كند.
9- خداوند متعال پیغمبر اكرم(ص) را در سن 40 سالگی مبعوث فرمودند.
10- از نفخه اوّل تا نفخه دوم اسرافیل 40 سال طول می كشد.
11-عقل انسان در 40 سالگی به كمال می رسد(به قدر استعداد).
12- در حدیث آمده است هركه كوری را 40 قدم بكشد و راه را به او نماید بهشت بر او واجب می شود.
13- بنی اسرائیل بعد از اینكه 230 سال گرفتاری كشیدند و قرار بود 170 سال دیگر ادامه پیدا كند، 40 روز گریه كردند تا خدا از آنها رفع گرفتاری كرد.
14- قبل از انعقاد نطفه حضرت زهرا(س) ، پیغمبر اكرم(ص) مأمور شد كه 40 روز از خدیجه فاصله گیرد و بعد آن ، نطفه منعقد گردد.
15- نطفه در رحم 40 روز می ماند تا آنكه علقه می شود و بعد از 40 روز مُضغه می شود و بعد از 40 روز دیگر وارد مرحله دیگر می شود.
16- پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: اگر بر جنازه ای 40 نفر مؤمن حاضر شوند و شهادت دهند كه ما جز خیر از او چیزی ندانیم، خداوند شهادت ایشان را بپذیرد و آن مؤمن را بیامرزد.
17- در حدیث است كه امام حسن عسكری(ع) حضرت مهدی(ع) را به روح القدس سپرد و امر فرمود بعد از 40 روز او را برگرداند.
18- پیامبر اكرم(ص) فرمودند كسی كه خمر(شراب) بیاشامد تا 40 روز نماز او قبول نیست.

توضیح: البته این بدان معنا نیست كه تا 40 روز نماز نخواند بلكه تا این 40 روز نماز او اثری ندارد و باعث رشد و تكامل او نمی شود چرا كه نماز معراج مؤمن است اما نماز را باید خواند وگرنه خود ترك نماز هم گناه كبیره است.

19- كسی كه روغن زیتون بخورد و به خود بمالد شیطان 40 روز نزدیك او نمی آید.
20- كسی كه 40 روز حلال بخورد خداوند قلبش را نورانی می كند.
21- كسی كه یك انار بخورد دلش نورانی می شود و تا 40 روز وسوسه از او برداشته می شود.
22- زمین از بول كسی كه ختنه نشده تا 40 روز می نالد.
23- در شرع مقدس آمده است كه اگر كسی برای 40 نفر از برادران ایمانی خود دعا كند آنگاه دعا كند دعایش در حق خود و آنها مستجاب می شود.
24- اگر 40 نفر مومن جمع شوند دعا كنند یا 10 نفر 4 مرتبه یا 4 نفر 10 مرتبه دعا مستجاب می شود.
25- بعد از ظهور امام عصر(عجل الله فرجه الشریف) به هر مؤمنی قوّت 40 مرد دهند.
26- قوم موسی به خاطر نافرمانی كه از فرمان حق در بیابان زندگی می كردند را بعد از 40 سال نجات دادند.

- ابوبصیر گوید امام صادق(ع) فرمود: هر بنده تا 40 سال در فسحه و گشایش است ، چون سنش به 40 رسید پروردگار به آن دو فرشته ای كه نگهبانش هستند وحی كند: من بنده خود را عمری(طولانی) دادم بر او سخت گیرید اعمالش را به دقت ثبت كنید ، كم و زیاد و كوچك و بزرگ عملش را بنویسید.
27- پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: هر كس از امت من 40 حدیث به خاطر خدا حفظ كند روز قیامت با انبیاء و صدیقین و شهداء محشور می شود و آنها رفیقانی نیكو هستند.
امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: همانا آسمان چهل صبح بر حسین (علیه السلام) گریست و به رنگ سرخ طلوع و غروب می کرد.
امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز می فرمایند: همانا آسمان چهل صبح خون گریست، و زمین چهل صبح گریست، و خورشید چهل صبح با کسوف و به رنگ سرخ گریست... و فرشتگان نیز چهل صبح بر او (امام حسین) گریستند.
از آنجا که مصائب امام حسین (علیه السلام) از حدّ تصور انسان بیرون است، به هیچ وجه نمی توان حق این مصیبت را ادا کرد و به همین خاطر است که این سنّت شریف (عزاداری) نباید متوقف شود و پایبندی به زیارت امام حسین (علیه السلام) نیز از جانب خاندان پاک وی زمینه ای را فراهم نموده،‌ تا فاجعه عاشورا و درسهای عظیم آن به باد فراموشی سپرده نشود.
علاّمه مجلسی در مناقب به نقل از شریف مرتضی می گوید: سر امام حسین (علیه السلام) در اربعین، از شام به کربلا برگردانده شد و به بدنش ملحق گردید.
در روایتی از امام حسن عسکری (علیه السلام) است که: از علامات مؤمن، خواندن زیارت اربعین است.
و در روایتی، صفوان بن مهران می گوید: مولایم امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: زیارت اربعین را به هنگام بالا آمدن روز بخوان